Polskie Forum Nieruchomości

25 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU - WARSZAWA HOTEL AIRPORT

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI POLSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI


Rozdział I


Definicje


1.Organizator - Organizatorem Konferencji „Polskie Forum Nieruchomości” jest Tomasz Mikulski NIP 5581703414 ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa

2.Wydarzenie – Konferencja Polskie Forum Nieruchomości

3.Użytkownik – osoba, która jest potencjalnym uczestnikiem wydarzenia (przed zakupem biletu) lub osoba która zakupiła bilet na Wydarzenie.

4.Bilet - jednorazowe uprawnienie do wejścia na Wydarzenie Polskie Forum Nieruchomości.


Rozdział II


Postanowienia ogólne


1.Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest zakup Biletu przez stronę www.polskieforumnieruchomosci.pl, bądź przez zgłoszenie uczestnictwa bezpośrednio do Organizatora.


2.Cena Biletu obejmuje świadczenia znajdujące się̨ w wybranym pakiecie.


3.Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu (wystawienia faktury VAT), jednak nie później niż̇ na trzy dni przed terminem wydarzenia. Rezygnację należy przesłać mailem na adres: biuro@polskieforumnieruchomosci.pl.


4.Nieobecność Uczestnika na wydarzeniu rozumie się jako rezygnację, za którą nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione Bilety.


5.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedania Biletu lub anulowania go w przypadku łamania przepisów prawa przez Uczestnika, postanowień niniejszego regulaminu lub zachowania, które narusza dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.


6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca oraz prelegentów wydarzenia.


7.Uczestnicy Konferencji „Polskie Forum Nieruchomości” oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.


8.Organizator będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające wizerunek lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych.


9.Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia wydarzenia na inny termin. Przede wszystkim w przypadku siły wyższej, takiej jak sytuacja związana z pandemią SARS- COV-2. W takim przypadku uczestnicy, którzy zakupili bilet, wciąż będą mogli go wykorzystać, gdyż bilet pozostaje ważny z zastrzeżeniem jego wykorzystania w kolejnym terminie Wydarzenia.


10.Organizator ma prawo wyprosić uczestnika wydarzenia, który jest pod wpływem alkoholu, narkotyków, jest agresywny, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas wydarzenia.


11.Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wytycznych sanitarno – epidemiologicznych nałożonych przez odpowiednie służby w związku z pandemią z punktu 9 niniejszego regulaminu, obowiązujących na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w dniu Wydarzenia.


12.Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez uczestnika za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@polskieforumnieruchomosci.pl lub w drodze listu poleconego przesłanego do siedziby firmy: Tomasz Mikulski ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.


13.Administratorem danych osobowych uczestników jest Tomasz Mikulski ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa.


Rozdział III


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (ART. 13 RODO) 


W związku z zawarciem umowy o współpracy i przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Prelegenta, zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”), Organizator informuje niniejszym Uczestnika, że:


1.Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator (Organizator wydarzenia Polskie Forum Nieruchomości – Tomasz Mikulski NIP 5581703414 ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa)


2.Uczestnik może skontaktować się ze Organizatorem:•telefonicznie: 693 656 395;•pod adresem e-mail: biuro@polskieforumnieruchomosci.pl;•pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Tomasz Mikulski ul. Ksawerów 3 02-656 Warszawa. 


3.Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik może się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw:•telefonicznie: 693 656 395;•pod adresem e-mail:biuro@polskieforumnieruchomosci.pl;•pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Tomasz Mikulski ul. Ksawerów 3 02-656 Warszawa. 


4.Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu:•zawarcia i wykonania umowy - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1lit. b RODO);•ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;•spełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa -ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Organizator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);


5.Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:•spółkom powiązanym z Organizatorem;•podmiotom takim jak obsługa Wydarzenia;•podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);•podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne oraz podmiotom świadczącym usługi z zakresu niszczenia dokumentów;•podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi Organizator współpracuje w celu organizacji Wydarzenia.


6.Organizator nie przekazuje danych osobowych Uczestnika poza Europejski Obszar Gospodarczy.


7.Zgodnie z RODO, Uczestnikowi przysługuje:•prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;•prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;•prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby dane osobowe były przetwarzane można żądać ich usunięcia);•prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);•prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);•prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Rezerwującego przed jej wycofaniem;•prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


8. W celu wykonania swoich praw, Uczestnik może skierować żądanie pod podane powyżej dane kontaktowe Organizatora. Przed realizacją uprawnień Uczestnika, Organizator będzie musiał odpowiednio zidentyfikować Uczestnika.


9.Uczestnik może, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przesyłając stosowną informację na podane powyżej dane kontaktowe Organizatora. Jednakże będzie to jednoznaczne z zerwaniem Umowy.


10.Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania zapisów umowy.


11.Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania przez Organizatora czynności, a po ich wykonaniu przez 10 lat. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem oraz organy administracji publicznej


KONTAKT

Tomasz Mikulski

693 656 395

biuro@polskieforumnieruchomosci.pl

Michał Boniaszczuk

biuro@polskieforumnieruchomosci.pl

793 912 187

© Polskie Forum Nieruchomości 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Z nami zrobisz kolejny krok